Wsparcie dla użytkowników:
Pytania merytoryczne (oferta produktowa, podstawy obsługi portalu) - prosimy kontaktować się ze swoim Przedstawicielem lub Koordynatorem.
Pytania dotyczące obsługi technicznej Portalu Agenta i DMS lub pobierania druków wirtualnych - prosimy kierować do Centrum Wsparcia Agenta na adres e-mail pomoc@interpolska.pl, tel. 22 333 77 66 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00 - 16.15 

Rekomendowane przeglądarki
Google Chrome v39.0 lub nowsza
Mozilla Firefox v27.0 lub nowsza
Internet Explorer v11 lub nowsza

Szanowni Agenci i Brokerzy współpracujący z naszymi Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A.

w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa i ogłoszonego stanu epidemii przez polskie władze, Zarząd spółek INTER w Polsce podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu aktywnej akwizycji ubezpieczeń INTER Medyk Life z opcją niezdolności do pracy wskutek choroby.

Mamy do czynienia z sytuacją nową, do tej pory nieznaną, a przede wszystkim nieprzewidywalną, w której nie jesteśmy w stanie oszacować ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiednio wycenić produktu a przez to między innymi wypełnić zapisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej ( Art.33, punkt 1 i punkt 2), która nakłada na nas obowiązek ustalać składkę ubezpieczeniową w wysokości, która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

Dla wszystkich już złożonych i jak i wysłanych do nas wniosków ubezpieczeniowych IML dotyczących nowych klientów może zostać wystawiona polisa jednak bez udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla opcji świadczenia dziennego z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Zatrzymany zostaje od natychmiast proces konwersji umów INTER Kontrakt/INTER Medicus na INTER Medyk Life. Oznacza to że wszystkie wnioski dotyczące konwersji, które wpłyną po dacie wysłania powyższego komunikatu zostaną anulowane.

Wnioski dotyczące konwersji INTER Kontrakt/ INTER Medicus na INTER Medyk Life złożone, tj. które wpłynęły do INTER ŻYCIE Polska przed datą wysłania powyższego komunikatu zostaną skonwertowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Mamy nadzieję na Wasze zrozumienie.